Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

Bilingválne štúdium

Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium, že prijímacie skúšky do 1. ročníka sa uskutočnia takto:

Dňa 26. marca 2019 v priestoroch školy Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, 040 01 Košice, učebňa III.K.

Cieľom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov základnej školy. 

Prijímacích skúšok sa môže zúčastniť žiak, ktorý v šk. roku 2018/2019 ukončí 8. alebo 9. ročník ZŠ.

Štruktúra prijímacej skúšky pozostáva z anglického jazyka a to z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

Hodnotenie prijímacej skúšky je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh. Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

1. gramatický test:

50 bodov

2. sloh:

50 bodov

3. krátky rozhovor:       

50 bodov

spolu:

150 bodov

 

 

 

 

Súčasťou prijímacieho konania je test všeobecných schopností, ktoré budú vykonané v spolupráci s CPPP a P. 

Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 90 bodov

Podľa nových kritérií budú môcť žiaci získať tzv. bonusové body za študijný priemer na ZŠ: do 1,0 – 5 bodov, do 1,5 – 3 body.

 

Podmienky prijatia:

Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

 • vyšší počet bodov z gramatického testu,
 • vyšší počet bodov zo slohu,
 • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
 • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch
 • lepší celkový priemer známok z hlavných predmetov (slovenský jazyk, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety) pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2018/2019
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (žiak pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

 

Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

 • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
 • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
 • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

 

Organizačné pokyny:

Žiaci budú pri príchode do školy zaregistrovaní. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

Žiaci si so sebou prinesú:

 • písacie potreby,
 • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi vydaný),
 • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ.

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

V prípade nenaplnenia tried po prvom kole, sa druhé kolo prijímacích skúšok bude konať dňa 18. júna 2019.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria