Naša škola

Navigácia

Učebný plán

Inovovaný učebný plán pre 5 ročné bilingválne štúdium - ISCED3 odbor 7902 J 74  platný od 1. 9. 2015

Oblasť

Vyučovací jazyk

1. ročník

2.ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Spolu

Štátny a školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

 

73

Slovenský jazyk a literatúra a

Slovenský

3

4

3

3

 

13

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Slovenský

 

 

 

2

 

2

Druhý vyučovací jazyk b

Anglicky

6

4/4

4/4

4/4

4/4

22

Anglická gramatika

Anglicky

1

 

 

 

 

1

Praktická angličtina

Anglicky

2

 

 

 

 

2

Písanie v anglickom jazyku

Anglicky

1

 

 

 

 

1

Konverzácia v anglickom jazyku

Anglicky

 

1

1

1

 

    3

Seminár z anglického jazyka j

Anglicky

 

 

 

 

2

2

Britská a americká literatúra

Anglicky

 

2

2

2

 

6

Úvod do vedy

Anglicky

2

 

 

 

 

2

Obchodná angličtina

Anglicky

 

1

1

1

 

3

Základy manažérskych zručností

Anglicky

2

 

 

 

1

3

Cudzí jazyk c

 

2

3

3

3

2

13

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

 

22

Matematika

Slovenský

4

3

3

3

 

13

Informatika d

Slovenský

1

1

2

2

 

6

Základy ekonómie

Slovenský

 

 

 

 

1

1

Informatika v prírodných vedách/IT Akadémia

Slovenský

 

 

 

1

1

2

Človek a príroda

 

 

 

 

 

 

28

Fyzika

Slovenský

 

2

2

 1

 1 

6

Chémia e

Slovenský

1

2

2

1

1

7

Biológia e

Slovenský

1

2

2

1

1

7

Chémia v AJ

Anglicky

 

1

1

1

1

4

Biológia v AJ

Anglicky

 

1

1

1

1

4

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

 

14

Dejepis

Anglicky

 

2

2

1

1

6

Geografia

Anglicky

 

1

1

1

 1 

4

Občianska náuka

Slovenský

 

 

2

1

4

Umenie  a kultúra

 

 

 

 

 

 

4

Umenie  a kultúra

Anglicky

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

 

2

Etická / náboženská výchova i f

Slovenský

1/1

1/1

 

 

 

2

Zdravie a človek

 

 

 

 

 

 

10

Telesná a športová výchova g

Slovenský

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

10

Seminár z voliteľných maturitných predmetov k

 

 

 

 

 

4

4

Spolu

 

29

34

34

34

26

157

Kurzy zimných pohybových aktivít

 

25

 

 

 

 

 

Kurzy letných pohybových aktivít

 

 

25

 

 

 

 

Kurz ochrany života a zdravia h

 

 

 

18

 

 

 

 

Inovovaný učebný plán platí od 1. 9. 2015. V školskom roku 2018/2019 sa vzťahuje sa na prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník denného štúdia v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74.

Poznámky:

  1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 180 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
  2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
  3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
  4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.
  5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.
  6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 7). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.
  7. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
  8. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.
  9. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku je 3 vyučovacie predmety, pričom predmet druhý vyučovací jazyk nepatrí do tejto skupiny predmetov, t. j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom vyučovacom jazyku a ďalej samotný druhý vyučovací jazyk.
  10. V prvom ročníku je rámcový učebný plán koncipovaný tak, aby obsahoval minimálne 8 vyučovacích hodín v predmete druhý vyučovací jazyk. V ďalších ročníkoch postupuje škola v súlade s rámcovým učebným plánom pre bilingválne štúdium, pričom predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 2. až 5. ročníku bilingválneho štúdia tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou.
  11. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:
   1. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;
   2. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;
   3. na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;
   4. na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
  12. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy. V prvom ročníku sa organizuje kurz zimných pohybových aktivít so zameraním na lyžiarsky kurz. Lyžiarsky kurz sa organizuje päťdňovým pobytom v lyžiarskom stredisku. V druhom ročníku je organizovaný kurz letných pohybových aktivít so zameraním na plávanie a turistiku formou dennej dochádzky a v tretom ročníku žiaci absolvujú povinný kurz ochrany života a  zdravia formou dennej dochádzky.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015.

Vlastné poznámky k iUP:

 1. Štúdium predmetu SJL sa končí v štvrtom ročníku a je zakončené maturitnou skúškou. Maturitná skúška sa vykonáva na konci štvrtého ročníka. Štúdium sa posilňuje v 1. ročníku predmetom literárny seminár s dotáciou 1 hod. týždenne. V druhom ročníku sa predmet posilňuje 1 hodinou a v štvrtom ročníku predmetom seminár zo SJL s dotáciou 2 hodiny týždenne.
 2. Ako druhý vyučovací jazyk sa vyučuje anglický jazyk.
 • Štúdium predmetu sa v 1. ročníku posilňuje o 6 hodín takto: anglická gramatika – 1 hodina, praktická angličtina – 2 hodiny, písanie v AJ – 1 hodina a úvod do vedy – 2 hodiny týždenne.
 • V 2., 3. a 4. ročníku sa výučba AJ posilňuje o výučbu predmetu konverzácia v AJ o 1 hodinu týždenne vo všetkých troch ročníkoch.
 • V 2., 3. a 4. ročníku sa výučba AJ posilňuje o výučbu predmetu britská a americká literatúra o 2 hodiny týždenne vo všetkých troch ročníkoch.
 • V 2., 3. a 4. ročníku sa výučba AJ posilňuje o výučbu predmetu Business English o 1 hodinu týždenne vo všetkých troch ročníkoch.
 • V 5. ročníku sa výučba AJ posilňuje o 2 hodiny týždenne predmetom seminár z AJ.
 1. Počnúc 1. ročníkom sa vyučuje ďalší cudzí jazyk. Skupiny sa tvoria podľa výberu žiakov z ponuky: nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. V 2. 3. a 4. ročníku sa výučba predmetu posilňuje o 1 hodinu týždenne vo všetkých troch ročníkoch. Hodiny je možné využiť na konverzácie v cudzom jazyku.
 2. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.
 3. V 1. ročníku bola zaradená 1. hodina predmetu na odstránenie disproporcií medzi žiakmi, ktorí nastúpili z 8. ročníkov a žiakmi z 9. ročníkov ZŠ.
 4. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. V rámci NV sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo. V prípade záujmu o výučbu iného náboženstva štátom uznaných cirkví, toto bude realizované len pre skupinu 5 a viac záujemcov. V prípade, že záujem bude nižší, alebo štátom uznaná cirkev nebude schopná zaistiť učiteľa, žiaci budú zaradení do výučby predmetu etická výchova.  
 5. Triedy sa delia na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov. Vo výnimočných prípadoch pri nižších počtoch žiakov sú skupiny vytvárané spájaním chlapcov a dievčat z rôznych ročníkov.
 6. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku a samostatný kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku organizovaný sústredenou formou mimo areálu školy v trvaní 3 dní po 6 hodín denne.
 7. Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvedie „absolvoval /absolvovala“.
 8. V poslednom ročníku žiaci povinne absolvujú seminár z anglického jazyka. Ostatné semináre si volia podľa toho, z ktorých predmetov budú maturovať. Vybraný seminár je pre žiaka povinný.
 9. V 5. ročníku si žiaci volia dvojhodinové bloky z maturitných predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku okrem SJL a z maturitných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku okrem AJ.

 

Zoznam voliteľných predmetov (seminárov) – vyučovací jazyk slovenský:

Seminár z dejepisu, občianskej náuky (spoločenskovedný seminár), geografie, fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky.

 

Zoznam voliteľných predmetov (seminárov) – vyučovací jazyk anglický:

Seminár z dejepisu, fyziky, chémie, biológie, umenia a kultúry

 

Zoznam voliteľných predmetov (seminárov) – cudzí jazyk:

Seminár z nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka

 

Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnou legislatívou.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria