Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

Postup podávania prihlášok na štúdium na strednú školu

 

Na základe otázok záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Grešákova 1, 040 01Košice Vám ponúkame postup podávania prihlášok na štúdium na SŠ. Prihlásenie a priebeh prijímacieho konania upravuje Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 Študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium

 • Dĺžka štúdia: 5 rokov
 • Vyučovací jazyk: slovenský a anglický
 • Kto sa môže prihlásiť: žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ
 • Prijímačky: talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania z anglického jazyka.

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021.

V tomto školskom roku EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu aj elektronicky. Návod, ako postupovať nájdete TU.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu do 16. apríla 2021.  

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

 Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 2. meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov maloletého žiaka

 Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 Termín konania talentové skúšky a podmienky pre prijatie nájdete TU.

 

Študijný odbor 7902 J 00  – gymnázium (zamerané na IT)

 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Vyučovací jazyk: slovenský
 • Kto sa môže prihlásiť: žiaci deviateho ročníka ZŠ
 • Prijímačky: prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v štvorročnom študijnom odbore 7902 J 00 – gymnázium (zamerané na IT) na Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8.apríla 2021. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

V tomto školskom roku EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu aj elektronicky. Návod, ako postupovať nájdete TU.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 16. apríla 2021. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne overené kópie.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 2. meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov maloletého žiaka

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Termíny konania prijímacej skúšky a podmienky pre prijatie nájdete TU.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria