Naša škola

Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Preambula

Súkromné gymnázium FUTURUM je výberovou strednou školou, ktorú si žiak volil dobrovoľne, a preto je povinný podriadiť sa jej pravidlám a školskému poriadku.

Gymnázium FUTURUM je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorej hlavnou úlohou je príprava žiakov v päťročnom bilingválnom štúdiu na vysokoškolské štúdium na domácich a zahraničných školách.

O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje riaditeľ školy. Prijímacie kritériá budú zverejňované na internetových stránkach školy.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.

Práva a povinnosti žiakov

1. Žiaci majú právo :

 • vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
 • na slobodu myslenia, vierovyznania a svedomia, slobodu názoru
 • poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch
 • na zdôvodnenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch a pri ústnych odpovediach
 • v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie
 • vybrať si voliteľné predmety podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov
 • zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti (olympiády, SOČ, športové krúžky)
 • na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie
 • na aktívne zapojenie sa do činnosti študentského parlamentu a diskusií
 • na im zrozumiteľný výklad učiva
 • na omyl (možnosť opraviť sa pri nesprávnej odpovedi pri skúšaní)
 • na rovnosť bez rozdielu rasy, pôvodu, náboženstva a postavenia
 • na duševný a telesný rozvoj, na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní
 • na poradenstvo u školského výchovného poradcu pri riešení svojich problémov
 • na lásku, porozumenie a spravodlivosť
 • na prednostnú ochranu a pomoc v nebezpečných situáciách
 • na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, zmieru a bratstva
 • na prerušenie štúdia a opakovanie ročníka pri dlhodobých zdravotných alebo iných vážnych problémoch

Ďalšie práva vyplývajú z Deklarácie práv dieťaťa, Charty ľudských práv a Ústavy SR.

2. Žiaci majú tieto povinnosti :

2a. Práva a povinnosti žiakov

2a.1       Osvojovať si vedomosti a zručnosti, pripravovať sa na vysokoškolské či iné formy štúdia a pre život.

 • žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. Žiak prichádza na vyučovanie pred začiatkom vyučovania, najneskôr o 7,35 hod. Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. Na základe žiadosti rodičov môže riaditeľ školy v zvláštnych prípadoch povoliť neskorší príchod na vyučovanie. Na nultú vyučovaciu hodinu prichádza žiak najneskôr o 6,45 hod, nultá hodina sa začína o 6,55 hod.
 • uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča:
 • zákonný zástupca môže požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na 1 deň z rodinných dôvodov. Žiadosť podá zákonných zástupca triednemu učiteľovi minimálne deň vopred, prípadne v ten deň telefonicky alebo mailom.
 • triedny učiteľ ospravedlní 1-dňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú zákonným zástupcom, bez lekárskeho alebo iného úradného potvrdenia maximálne 5x za školský polrok (maximálne 40 vyučovacích hodín), to isté platí aj v prípade plnoletých žiakov. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil
 • zákonný zástupca každého žiaka môže písomne požiadať riaditeľa  školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na 2 a viac dni  z rodinných dôvodov. Žiadosť podá riaditeľovi  školy, ktorý o tom  informuje triedneho učiteľa
 • vyučujúci uvoľneného žiaka  zapisujú do triednej knihy ako chýbajúceho a vymeškané hodiny  mu triedny učiteľ ospravedlní. Žiak je povinný si po nástupe do školy doplniť zameškané učivo a úlohy 
 • uvoľňovanie žiaka na súťaže:
 • vedomostné a športové súťaže organizované školou, krajskými centrami voľného času, zriaďovateľom, príp. inými školami  sú neoddeliteľnou  súčasťou  vyučovania
 • pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom plenárnom zasadnutí rodičov
 • ku každej aktivite spracuje učiteľ sprevádzajúci žiaka/žiakov dokument, ktorý obsahuje presné údaje o mieste, čase a organizačných opatreniach a pokynoch. Prílohou dokumentu je záznamový list s podpisom žiaka o poučení o BOZP a o rešpektovaní školského poriadku
 • počas neprítomnosti vyučujúci  žiaka zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom  mu triedny učiteľ  vykáže 0 vymeškaných hodín. Pokiaľ nie je spresnené inak, žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil
 • učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred uskutočnením súťaže predložiť riaditeľovi školy zoznam žiakov, miesto a čas konania príp. iné organizačné pokyny  na schválenie
 • uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie:
 • triedny učiteľ môže na základe písomnej alebo osobnej žiadosti zákonného zástupcu  uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania
 • žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil
 • neprítomnosť žiaka pre chorobu:
 • v prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho neprítomnosť do triednej knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania zo školy. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak zabezpečí doručenie lekárskeho potvrdenia triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu žiaka do školy.
 • v prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov po dvoch dňoch neprítomnosti žiaka
 • v prípadoch, ak ide o častú neprítomnosť žiaka na vyučovaní určitého predmetu alebo skupiny predmetov (spravidla viac ako 30% absencia),  môže triedny učiteľ vyžadovať lekárske potvrdenie aj pri kratšej neprítomnosti žiaka
 • neprípustné je falšovanie ospravedlňovaní a absencií
 • žiak je povinný doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil
 • za ospravedlnenú neúčasť žiaka na výchovno–vzdelávacom procese sa považuje: choroba žiaka, lekárom nariadený dočasný zákaz jeho dochádzania do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy, mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka, účasť žiaka na reprezentácii školy, účasť žiaka na zahraničných výmenných a relaxačných pobytoch, exkurziách a pod., súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.
 • ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ' písomne vyzve žiaka (ak nie je plnoletý jeho zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvod svojej neprítomnosti.

Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nepredloží písomný doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal, a to prvým dňom po uplynutí lehoty určenej na ospravedlnenie neúčasti. Na žiaka sa vzťahujú ustanovenia Dohody o štúdiu /DOŠ/

 • na vyučovacie hodiny si žiak prináša potrebné učebnice, zošity, pomôcky a výkaz o štúdiu podľa pokynov učiteľov a označí ch svojím menom a triedou, za ich stratu alebo poškodenie si zodpovedá sám
 • klasifikácia žiakov s vysokým počtom vymeškaných hodín:
 • ak žiak vymešká počas školského polroka od 20% do 40% hodín vyučovania v danom predmete a počet známok z predmetu neumožňuje uzavrieť klasifikáciu, môže byť na návrh vyučujúceho komisionálne preskúšaný. Rozhodnutie o komisionálnom preskúšané prijíma Pedagogická rada
 • ak žiak vymešká počas školského polroka viac ako 40% hodín vyučovania v danom predmete, klasifikácia sa vykonáva na základe komisionálneho preskúšania
 • komisionálne preskúšanie je spoplatnené. Výšku poplatku je určená zriaďovateľom na 50 eur za jednu skúšku. Poplatok môže škola žiaka odpustiť, ak sa jedná o absenciu z dôvodu choroby, hospitalizácie alebo kúpeľnej liečby. Vo všetkých prípadoch je nutné predložiť lekársku správu
 • termín vykonania komisionálnej skúšky určený žiakovi, musí byť zadaný v období najneskôr do 2 mesiacov od uplynutia riadnej klasifikácie
 • v prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže žiak dochádzať do školy, riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast, rozhodne o individuálnom vzdelávaní. V spolupráci s triednym učiteľom alebo ostatnými pedagógmi zabezpečí jeho vzdelávanie v dohodnutom rozsahu v škole, alebo v domácom prostredí po dohode so zákonným zástupcom
 • postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín:
 • vymeškané vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie  do 2 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa  v triednej knihe
 • do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania ako aj na  triednických hodinách. Neskoré príchody sa sčítavajú a evidujú ako celé neospravedlnené hodiny, pokiaľ ich žiak nedoloží potvrdením o tom, že mešká bez vlastnej viny
 • vymeškané hodiny sa mesačne spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny
 • ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o tejto skutočnosti riaditeľa školy a zákonných zástupcov, pozve ich preukázateľným spôsobom (písomne) na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore. V zázname vyznačí presný dôvod pohovoru, obsah pohovoru a prijaté opatrenia. Na záver nechá pohovor podpísať zákonnému zástupcovi.  Pohovoru sa zúčastňuje ako prítomný ďalší pedagogický zamestnanec, ktorý záznam podpíše ako pri pohovore prítomný. Záznam sa uloží do dokumentácie žiaka. Na požiadanie zákonného zástupcu triedny vyhotoví zákonnému zástupcovi kópiu
 • ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 h a žiak podlieha povinnej školskej dochádzke, triedny učiteľ vyplní príslušné oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, ktoré riaditeľ školy pošle obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko a ÚPSVaR
 • za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ
 •  zákazy počas vyučovacích hodín:
 • žiak je povinný pred začiatkom vyučovacej hodiny odovzdať vypnutý mobilný telefón do odkladacieho priestoru. Telefón mu bude vrátený po vyučovacej hodine.
 • žiakom je zakázané používať elektronické zariadenia na reprodukciu hudby počas vyučovacej hodiny a smart watch hodinky počas písomných previerok a testov.
 • žiakom nie je povolené bez súhlasu učiteľov vykonávať zvukový záznam z vyučovacej hodiny na súkromné zariadenia.
 • žiakom nie je povolené bez súhlasu učiteľov používať počas vyučovacej hodiny tablety, notebooky,  smart watch hodinky a podobné zariadenia.
 • žiak je povinný zúčastňovať' sa vstupných, výstupných testov, písomných prác a písomných previerok z daných predmetov.
 • žiak je povinný po skončení vyučovania upratať za sebou svoju lavicu, vyložiť stoličku na lavicu v triede a nenechávať voľne v triede alebo na chodbách svoje osobné veci (napr. prezuvky, telovýchovné úbory, učebnice, zošity a iné pomôcky). Tieto patria do vyčlenených skriniek
 • žiak je povinný zúčastniť sa konzultačných hodín v prípade návrhu zo strany vyučujúceho
 • každá trieda si volí triednu samosprávu, z ktorej jeden zvolený člen je členom študentskej rady, tá sa riadi Štatútom študentskej rady

Žiakom je zakázané:

 • opustiť budovu školy počas vyučovania, cez prestávky alebo cez voľnú hodinu bez súhlasu triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy
 • fajčiť v priestoroch školy, aj pri mimoškolských činnostiach organizovaných školou (lyžiarsky výcvik, exkurzie a iné) nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky
 • nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, elektroniku, hracie karty a pod.,

v prípade ich straty alebo odcudzenia škola nezodpovedá za vzniknutú škodu

 • obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy i mimo nej
 • súkromné návštevy žiakov školy v čase vyučovania a prestávok sú zakázané. V odôvodnených prípadoch sa návšteva zdržiava až do príchodu žiaka v priestoroch vstupnej chodby na treťom poschodí školy
 • nechávať v triede a na chodbe svoje osobné veci (pomôcky, prezuvky, telovýchovné úbory)
 • manipulovať s oknami (otvárať a zatvárať ich), zákaz sa nevzťahuje na týždenníkov
 • manipulovať s otvoreným ohňom
 • používať v komunikácii vulgárne výrazy a nadávky
 • žiakom je zakázané počas vyučovania absolvovať kurzy (autoškola, a iné) a ostatné aktivity nesúvisiace s vyučovacím procesom, výnimku tvoria športové tréningy, sústredenia, športové podujatia, tie musia byť povolené riaditeľom školy
 • žiakom je zakázané manipulovať s IKT určenou na výučbu v triedach (odpájať ich, sledovať cez prestávky nevhodné stránky, inštalovať alebo odinštalovať programy a aplikácie...) bez dovolenia učiteľa. Po skončení vyučovania týždenníci odovzdajú notebooky z tried na uloženie do zborovne.

2a.2   Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe.

 • správať sa k svojim spolužiakom priateľsky, prechovávať úctu k učiteľom a starším osobám.
 • pri vstupe učiteľa alebo riaditeľa školy do triedy sa žiaci postavia. Tiež sa postavia pokiaľ vstúpi iná dospelá osoba. Sadnú si na pokyn vyučujúceho. Na hodinách v odborných učebniach, ako aj pri písomných prácach, žiaci nevstávajú
 • počas vyučovania alebo školou organizovaných podujatiach plniť pokyny vyučujúceho alebo dozor konajúceho učiteľa. Správať sa disciplinovane a žiadnym spôsobom nerušiť priebeh vyučovania alebo podujatia.
 • pripraviť si potrebné pomôcky pred začiatkom vyučovacej hodiny, v čase zvonenia zaujať svoje miesto v triede a sústrediť sa na vyučovanie
 • do odborných učební a telocvične vstupovať len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební a telocvične.
 • ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, čaká disciplinovane v rade. Dodržiava pokyny dozor konajúceho, dbá o hygienu a kultúru stravovania.

2a.3 Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných. Dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri   udržiavaní poriadku v škole a mimo nej.

Žiak je povinný:

 •  prezúvať sa pri príchode do školy a odchode zo školy, toto platí aj pri odchode do jedálne a do telocvične, rovnako pri  príchode z jedálne a z telocvične. Topánky a vrchný odev odkladať do jemu pridelenej šatňovej skrinky. Na prezúvanie si denne nosiť ľahké, vzdušné, umývateľné a hygienicky vyhovujúce prezuvky so svetlou protišmykovou podrážkou.
 •  ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz. Bezpečnostný technik zabezpečí evidenciu, prípadne záznam o úraze. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť a majetok jednotlivca, prípadne celej školy.
 •  každá trieda má jedného alebo dvoch týždenníkov, ktorí zabezpečujú tieto úlohy:
 • - pred začiatkom vyučovania prekontrolujú, či je trieda v poriadku (čistota, krieda, fixka, tabuľa)
 • na začiatku každej hodiny hlásia mená a priezviská neprítomných žiakov
 • cez prestávky vetrajú triedu a pripravujú ju na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nedostatky hlásia vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi
 • po skončení vyučovania skontrolujú, či je trieda v poriadku (stoličky vyložené na laviciach, zotretá tabuľa, lavice bez odpadkov, zhasnuté svetlá, zatvorené okná, uzáver vody)
 • z triedy odchádzajú poslední, kontrolujú poriadok a čistotu
 • ak sa žiak uchádza o oslobodenie od telesnej výchovy, predkladá učiteľovi telesnej výchovy a triednemu učiteľovi návrh lekára a žiadosť rodiča na predpísanom formulári, najneskôr dva týždne od začiatku školského roka
 • žiak je povinný úradné a neodkladné záležitosti (potvrdenia o návšteve školy, na zľavu cestovného, ISIC a pod...) si vybavovať prostredníctvom triedneho učiteľa alebo počas jeho neprítomnosti u administratívneho zamestnanca školy 

2a.4   Žiak má byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený .

 • žiak je povinný prichádzať do školy v primeranom oblečení, bez výstredností v úprave zovňajška.
 • Žiakom sa zakazujú nosiť do školy odevy, na ktorých vyobrazenia, nápis a symboly podporujúce propagáciu fašizmu, xenofóbie, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a iných foriem diskriminácie
 • žiak sa riadi etickým kódexom študenta SG FUTURUM
 • žiak sa na vyučovanie telesnej výchovy zásadne preoblieka do telocvičného úboru. Úbor a obuv udržiavať v čistote. V priestoroch telocvične dodržiavať "hygienickú zónu" (vstupovať len v predpísanej obuvi)

2a.5       Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, šetriť elektrickou energiou a vodou

 • cielené poškodenie alebo zničenie  školského majetku, zariadení, učebníc, učebných pomôcok alebo strata učebníc je sankcionované finančnou náhradou, výšku škody určuje vedenie školy

2a.6       Dodržiavať zásady školského poriadku, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny vyučujúcich a dozorkonajúcich učiteľov a zamestnancov školy

 • dodržiavanie zásad školského poriadku a zásad BPaOZ žiak svojim podpisom potvrdzuje na začiatku školského roka

 

2b. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

2b.1 Práva zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne so súčasným poznaním sveta
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

2b.2 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností 
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil

 

3. Kritériá pre udeľovanie výchovných opatrení

Kritéria na výchovné opatrenia – pochvaly a iné ocenenia

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenávajú sa do triednych katalógov a osobných spisov s dátumom klasifikačnej porady.

3.1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:

 • mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy
 • záslužný alebo statočný čin
 • dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi

3.2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :

 • vzornú dochádzku do školy počas školského roka (0 vymeškaných hodín)
 • za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie
 • reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
 • za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží
 • prácu pre triedny kolektív a podobne

3.3. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za :

 • reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
 • študijný priemer 1,00
 • významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. )
 • za 1.-3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží

 

Kritéria na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

 • opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa  zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy
 • o udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opatrenie sa zaznamená do osobného spisu žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka s dátumom klasifikačnej porady
 • opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť. Ak sa jedná o maloletého žiaka, pri vážnom alebo opakovanom porušení školského poriadku vyšetrenie prebieha  za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny
 • napomenutie žiaka na vyučovacej hodine je v kompetencii vyučujúceho a zaznamenáva sa do Zošita pedagogického pozorovania a do poznámok v elektronickej žiackej knižke (https://sgfuturumke.edupage.org/)  

3.4 Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

 • opakovaný neskorý príchod na vyučovaciu hodinu
 • nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti
 • ojedinelé  dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku
 • menej  časté zabúdanie učebných pomôcok (učebnice, zošity a pod.)

 

Postup učiteľa pri porušení školského poriadku v bode 3.4 na vyučovacej hodine

 • učiteľ napomenie žiaka a nariadi mu, aby prestal v činnostiach. Ak žiak aj po upozornení naďalej vyrušuje, vyučujúci vykoná záznam o správaní žiaka do zošita pedagogického pozorovania a do školského informačného systému.

 

Postup triedneho učiteľa pri napomínaní žiaka

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a spôsob nápravy. O pohovore sa nevykonáva písomný záznam.

3.5 Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:

 • 1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny
 • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku
 • narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi
 • nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy
 • opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,
 • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

 

Postup učiteľa pri porušení školského poriadku v bode 3.5 na vyučovacej hodine

 • učiteľ napomenie žiaka a nariadi mu, aby prestal v činnostiach. Následne vykoná záznam do klasifikačného záznamu a zapíše poznámku o správaní žiaka do školského informačného systému.
 • neodkladne informuje triedneho učiteľa o správaní žiaka na hodine

 

Postup triedneho učiteľa pri udelení pokarhania od triedneho učiteľa

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a navrhne spôsob nápravy. O pohovore sa vykoná písomný záznam, ktorý sa uloží do dokumentácie žiaka.
 • triedny učiteľ písomne alebo osobne informuje rodiča /zákonného zástupcu žiaka/ o dôvodoch udelenia pokarhania

 

3.6 Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za:

 • 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,
 • opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti
 • časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.,

 

Postup triedneho učiteľa pri udelení pokarhania od riaditeľa školy

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o ďalšom riešení – postúpenie riaditeľovi školy
 • triedny učiteľ predloží riaditeľovi školy návrh na udelenie pokarhania riaditeľom školy.
 • triedny učiteľ na pokyn riaditeľa školy písomne alebo osobne informuje rodiča / zákonného zástupcu žiaka o dôvodoch udelenia pokarhania

 

Postup riaditeľa pri udelení pokarhania od riaditeľa školy

 • vykoná pohovor so žiakom a prípadne s ďalšími žiakmi a  objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o spôsobe nápravy. O pohovore vykoná triedny učiteľ alebo riaditeľom poverená osoba písomný záznam, ktorý sa uloží do dokumentácie žiaka.
 • triedny učiteľ predloží riaditeľovi školy návrh na udelenie pokarhania riaditeľom školy.
 • triedny učiteľ na pokyn riaditeľa školy písomne alebo osobne informuje rodiča / zákonného zástupcu žiaka o dôvodoch udelenia pokarhania.

 

3.7 Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za :

 • 7 – 12  vymeškaných neospravedlnených hodín
 • opakované závažné porušovanie školského poriadku
 • fyzické napadnutie spolužiaka
 • agresívne správanie voči žiakom, učiteľom alebo iným zamestnancom
 • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania
 • falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, lekárske potvrdenie, záznam dopravcov o meškaní spojov a pod.)
 • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin
 • úmyselné poškodzovanie majetku školy
 • svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy)
 • krádež a šírenie takto nadobudnutého duševného vlastníctva (napr. metodické materiály, previerky, testy a prípravy pedagógov školy  na vyučovanie v elektronickej alebo printovej podobe)

 

Postup triedneho učiteľa pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň uspokojivé

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o ďalšom riešení – postúpenie riaditeľovi školy
 • triedny učiteľ predloží riaditeľovi školy návrh na udelenie zníženej známky zo správania.
 • triedny učiteľ na pokyn riaditeľa školy pripraví písomné podklady pre informovanie rodiča /zákonného zástupcu žiaka/ o dôvodoch na návrh na zníženie známky zo správania a navrhne termín ich pozvánky na prerokovanie priestupku

 

Postup riaditeľa pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň uspokojivé

 • vykoná pohovor so žiakom a prípadne s ďalšími žiakmi a  objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o spôsobe nápravy. Pri pohovore môžu byť prítomní aj školský psychológ a výchovný poradca. O pohovore vykoná triedny učiteľ alebo riaditeľom poverená osoba písomný záznam, ktorý sa uloží do dokumentácie žiaka.
 • riaditeľ školy písomne alebo osobne informuje rodiča / zákonného zástupcu žiaka o priestupku žiaka a pozve ich na pohovor.
 • o rokovaní s rodičmi/zákonnými zástupcami vykoná zápis, ktorý podpíše riaditeľ, rodič/ zákonný zástupca a prítomný zapisovateľ (spravidla triedny učiteľ)
 • o výsledku šetrenia priestupku a pohovore s rodičmi/zákonnými zástupcami informuje zriaďovateľa SG FUTURUM
 • na základe stanoviska zriaďovateľa SG FUTURUM predloží návrh na zníženie známky zo správania na stupeň uspokojivé na rokovanie PR SG FUTURUM

 

3.8 Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :

 • 13 - 60 vymeškaných neospravedlnených hodín
 • veľmi vážne porušenie školského poriadku
 • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie
 • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin
 • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.
 • úmyselné poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody
 • za propagáciu rasizmu, xenofóbie
 • za prechovávanie drog a iných omamných látok

 

Postup triedneho učiteľa pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň menej uspokojivé

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o ďalšom riešení – postúpenie riaditeľovi školy
 • triedny učiteľ predloží riaditeľovi školy návrh na udelenie zníženej známky zo správania o dva stupne
 • triedny učiteľ na pokyn riaditeľa školy pripraví písomné podklady pre informovanie  rodiča /zákonného zástupcu žiaka/ o dôvodoch na návrh na zníženie známky zo správania a navrhne termín ich pozvánky na prerokovanie priestupku

 

Postup riaditeľ pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň menej uspokojivé

 • vykoná pohovor so žiakom a prípadne s ďalšími žiakmi a  objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o spôsobe nápravy. Pri pohovore môžu byť prítomní aj školský psychológ a výchovný poradca. O pohovore vykoná triedny učiteľ alebo riaditeľom poverená osoba písomný záznam, ktorý sa uloží do dokumentácie žiaka.
 • riaditeľ školy písomne alebo osobne informuje rodiča / zákonného zástupcu žiaka o priestupku žiaka a pozve ich na pohovor,
 • o rokovaní s rodičmi/zákonnými zástupcami vykoná zápis, ktorý podpíše riaditeľ, rodič/ zákonný zástupca a prítomný zapisovateľ (spravidla triedny učiteľ)
 • o výsledku šetrenia priestupku a pohovore s rodičmi/zákonnými zástupcami informuje zriaďovateľa SG FUTURUM a predloží mu návrh na podmienečné vylúčenie z ďalšieho štúdia (podmienečné vylúčenie nenavrhuje v prípade, že sa priestupku dopustí žiak v povinnej školskej dochádzke).
 • na základe stanoviska zriaďovateľa SG FUTURUM predloží návrh na zníženie známky zo správania na stupeň menej uspokojivé a podmienečné vylúčenie z ďalšieho štúdia na rokovanie PR SG FUTURUM

 

3.9 Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné  vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov    a zamestnancov školy

 

Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :

 • 61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín
 • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin
 • ak sa takéhoto jednania dopustí maloletý žiak, problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy

 

Postup triedneho učiteľa pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň neuspokojivé

 • triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom a objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a o ďalšom riešení – postúpenie riaditeľovi školy
 • triedny učiteľ predloží riaditeľovi školy návrh na udelenie zníženej známky zo správania o tri stupne
 • triedny učiteľ na pokyn riaditeľa školy pripraví písomné podklady pre informovanie  rodiča /zákonného zástupcu žiaka/ o dôvodoch na návrh na zníženie známky zo správania a navrhne termín ich pozvánky na prerokovanie priestupku,

 

Postup riaditeľ pri udelení zníženej známky zo správania na stupeň neuspokojivé

 • vykoná pohovor so žiakom a prípadne s ďalšími žiakmi a  objasní mu v čom a ako sa dopustil previnení a prípadne o spôsobe nápravy. Pri pohovore môžu byť prítomní aj školský psychológ a výchovný poradca.  O pohovore vykoná triedny učiteľ alebo riaditeľom poverená osoba písomný záznam, ktorý sa uloží do dokumentácie žiaka.
 • riaditeľ školy písomne alebo osobne informuje rodiča / zákonného zástupcu žiaka o priestupku žiaka a pozve ich na pohovor
 • ak sa žiak dopustí priestupku, ktorý má charakter trestného činu, riaditeľ školy vec oznámi PZ SR a požiada o spoluprácu,
 • o rokovaní s rodičmi/zákonnými zástupcami vykoná zápis, ktorý podpíše riaditeľ, rodič/ zákonný zástupca a prítomný zapisovateľ (spravidla triedny učiteľ)
 • o výsledku šetrenia priestupku a pohovore s rodičmi/zákonnými zástupcami informuje  zriaďovateľa SG FUTURUM a predloží mu návrh na vylúčenie z ďalšieho štúdia
 • na základe stanoviska zriaďovateľa SG FUTURUM predloží návrh na zníženie známky zo správania na stupeň neuspokojivé a vylúčenie z ďalšieho štúdia na rokovanie PR SG FUTURUM

 

Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.  Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka  MP č. 21/2011 čl.9, bod 41, s dátumom klasifikačnej porady.

Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním  starostlivosti   o povinnú školskú dochádzku žiaka  zo strany jeho zákonného zástupcu.

4. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania z iných dôvodov

Riaditeľ' školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania predmetu, z jeho časti alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia a písomnej žiadosti rodičov. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ' školy.

Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania predmetu, z jeho časti na základe vyjadrenia športového klubu (tréningový plán) a písomnej žiadosti rodičov. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ' školy.

Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.

V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ' školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.

Riaditeľ školy umožní na žiadosť zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu v prípade, že chce zlúčiť dva ročníky do jedného. Žiadosť musí byť podložená odporúčaním z príslušného pedagogicko-psychologického centra. Žiadosť schvaľuje riaditeľ školy a Pedagogická rada.

Riaditeľ školy môže, po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov, umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac rok na škole obdobného typu v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná. Riaditeľ školy môže študentovi na základe podloženej žiadosti rodičov alebo zákonných zástupcov umožniť individuálny študijný plán. Žiak je povinný po návrate na kmeňovú školu absolvovať rozdielové skúšky a zároveň predložiť doklad o ekvivalencii známok zo zahraničnej školy.

5. Prerušenie štúdia

 1. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia, pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.
  Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia uplynul v priebehu šk. roka, riaditeľ školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
 2. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
 3. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.

6. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

 1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
 2. Ak žiak v niektorom šk. roku neprospel, nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ' školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník. K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho rodič alebo zákonný zástupca písomnou formou. 

7. Zanechanie štúdia

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, písomné oznámenie o zanechaní štúdia podáva jeho zákonný zástupca. V plnom rozsahu platia ustanovenia podľa Zmluvy o poskytovaní vzdelávania.

8. Ochranné opatrenia

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu
b) zdravotnú pomoc
c) políciu

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam

 

9. Priestupky a správne delikty

 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve: Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 

Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt.

Pri podozrení  zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy  povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt  (v súlade  s § 5 ods.10 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Ak žiak neospravedlnene vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, obec je povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 a v súlade s § 37 ods.1 písmeno b zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve   a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace  s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. e) zákona č. 300/2005  Z. z. (Trestný zákon).

Ustanovenia článku 11 škola používa len vtedy, ak sa jedna o žiakov, ktorí vykonávajú povinnú školskú dochádzku.

 

Doplnok k priestupkom

 1. Bežné priestupky:
 • zabúdanie učebných pomôcok
 • zabúdanie prezuviek,  úboru na TV a pod.

 

 1. Závažné priestupky:
 • vyrušovanie na hodinách
 • bezdôvodné opustenie školy alebo školskej skupiny pri mimoškolských aktivitách
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich
 • klamstvo a podvody voči vyučujúcim a triednym učiteľom
 • plagiátorstvo - kopírovanie textov z webových stránok prezentovaných žiakom ako vlastný text
 • používanie mobilných telefónov počas vyučovania
 • používanie hodiniek smart watch počas previerok a testov
 • používanie predmetov alebo zariadení, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť alebo narušujú vyučovací proces
 • používanie predmetov a látok (zbrane, chemikálie a pod.), ktoré svojím charakterom ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného na vyučovaní.

 

 1.  Mimoriadne závažné priestupky :
 • šikanovanie žiakov (aj slovné) a nebezpečné vyhrážanie sa žiakom a učiteľom
 • arogancia a drzosť voči zamestnancom školy
 • fyzické alebo slovné napadnutie zamestnancov školy alebo spolužiakov
 • krádež, vrátane krádeže a šírenia duševného vlastníctva podľa bodu 3.7
 • fajčenie v školských priestoroch alebo pri mimoškolských aktivitách
 • konzumácia alkoholu a používanie drog v školských priestoroch alebo pri mimoškolských aktivitách
 • šírenie materiálov s obsahom, ktorý odporuje mravným zásadám (pornografia, nabádanie k rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti a pod.)
 • úmyselné ničenie školského zariadenia a pod.
 • ostatné činnosti, ktoré svojim charakterom poškodzujú dobré meno školy na verejnosti

10. Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie a klasifikácia žiakov vychádza z metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

 1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
 • 1 – výborný
 • 2 – chválitebný
 • 3 - dobrý
 • 4 – dostatočný
 • 5 – nedostatočný

Predmety , ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

 1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
 • 1 - veľmi dobré
 • 2 – uspokojivé
 • 3 - menej uspokojivé
 • 4 – neuspokojivé
 1. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
 2. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
 3. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
 4. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný.

11. Celkové hodnotenie

 1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch
 2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto :
  a) prospel s vyznamenaním
  b) prospel veľmi dobre
  c) prospel
  d) neprospel
 3. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
 4. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.
 5. Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
 6. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech. 

12. Opravné skúšky

 1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
 2. Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
 3. Termín opravných skúšok určí riaditeľ' školy tak, aby opravné skúšky:
  a) podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra

b ) podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok

 1. Žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v bode 5 Hodnotenie a klasifikácia, do 15.októbra.
 2. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
 3. Stanovuje sa poplatok v sume 50,00 € za opravnú skúšku, pokiaľ riaditeľ školy nerozhodne inak.

13. Komisionálne skúšky.

 1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
 1. keď koná rozdielovú skúšku
 2. keď je skúšaný v náhradnom termíne
 3. keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa   preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
 4. keď koná opravné skúšky
 5. pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov
 6. v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie

 

 1. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá:

z predsedu, ktorým je riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

 1. Stanovuje sa poplatok v sume 50,00 € za komisionálnu skúšku, pokiaľ riaditeľ školy nerozhodne inak.

14. Organizácia vyučovania.

14.1.

 1. vyučovacia hodina                      6,55 hod – 7,40 hod
 2. vyučovacia hodina                      7,45 hod – 8,30 hod
 3. vyučovacia hodina                      8,35 hod – 9,20 hod
 4. vyučovacia hodina                      9,25 hod – 10,10 hod
 5. vyučovacia hodina                      10,30  hod – 11,15 hod
 6. vyučovacia hodina                      11,20 hod – 12,05 hod
 7. vyučovacia hodina                      12,35 hod – 13,20 hod
 8. vyučovacia hodina                      13,25 hod – 14,10 hod
 9. vyučovacia hodina                      14,15 hod – 15,00 hod

 

14.2.

Dvojhodinové laboratórne cvičenia a telesnú a športovú výchovu vyučované na 0. a 1. vyučovacej hodine, resp. na 6. a 7. alebo na 7. a 8. vyučovacej hodine je po dohode možné vyučovať bez prestávky.

 

Školský  poriadok školy je záväzný pre všetkých študentov Súkromného gymnázia FUTURUM v Košiciach.

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 30. augusta 2018.

 

 

                                                                                                                                    .......................................

                                                                                                                                            Mgr. Tibor Kollár,

                                                                                                                                riaditeľ SG FUTURUM, Košice

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria