Naša škola

Navigácia

Ročníkové práce

  Na Súkromnom gymnáziu Futurum v Košiciach sa žiaci každoročne zúčastňujú školskej súťaže v písaní ročníkových prác. Príprava, písanie a publikovanie takýchto prác má za cieľ u žiakov rozvinúť vedomosti a zručnosti v zbieraní podkladov a materiálov k zvolenej téme, syntézu a systematizáciu získaných informácií, schopnosť definovať hypotézu a následne ju dokázať a podložiť získanými faktami. Písaním práce sa žiaci učia pracovať s textom podľa zadanej formy, vytvárať publikovateľné dielo a naučia sa vážiť si svoje myšlienky natoľko, aby sa vyhli opisovaniu bez citácie a plagiátorstvu.

 

Písania ročníkových prác sa nezúčastňujú žiaci piateho ročníka.

 

Forma práce

  Forma školskej ročníkovej práca (ŠRP) odpovedá forme a požiadavkám prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v modifikovanej podobe.

 1. ŠRP po formálnej stránke obsahuje všetky náležitosti SOČ, ktoré sú uvedené v dokumente Metodická príručka SOČ.

 2. Práca má upravený rozsah – vlastná obsahová časť má mať 10 strán, do rozsahu sa nepočítajú kapitoly ako titulný list, čestné prehlásenie, poďakovanie, obsah a prílohy.

 3. Pri písaní ŠRP je vhodné používať dokument spracovaný PhDr. Dagmar Fillovou, CSc.: Návod na písanie ročníkových prác

 4. Pri písaní práce sa odporúča použiť šablónu SOC_praca_sablona, ktorá je prístupná na internete.

 

Hodnotenie

  Práce hodnotí komisia, ktorú určí riaditeľ školy.

  Práca sa hodnotí podľa kritérií na hodnotenie prác SOČ z formálnej stránky. Po obsahovej stránke má práca vyššie hodnotenie, čím väčší osobný prínos žiaka obsahuje - vlastné zistenia, hypotézy a ich dôkazy.

  Práce budú hodnotené známkami, ktoré budú odzrkadľovať oba aspekty práce (obsahová aj formálna stránka). Známky s váhou 2 budú zapísané do predmetu, do ktorej oblasti spadá daná téma. V prípade nejednoznačnosti predmetu, do ktorého práca patrí (ak téma patrí napríklad aj do matematiky aj do fyziky), si žiak môže vybrať medzi predmetmi, do ktorých téma spadá. Žiak ale musí vedieť adekvátne odôvodniť, prečo daná téma patrí do zvoleného predmetu a komisia to musí uznať ako pádny argument. V prípade športovej témy bude práca zaradená do predmetu slovenský jazyk a literatúra.

  Za prípustné sa považuje aj účelový výber témy tak, aby žiakovi pomohol v predmete, ktorého učenie mu inak robí ťažkosti.

  Komisia zo všetkých prác vyberie 2-3 práce z jednej triedy, ktoré postúpia k prezentácii pred porotou vrámci každoročnej záverečnej akadémie. Práce hodnotí porota v zložení pedagóg, rodič a žiak. Hodnotenie neovplyvní známku, ktorú žiak dostal v prvej písomnej časti, ktorá bola zapísaná do príslušného predmetu.

 

Termíny

 • oznámenie témy ročníkovej práce a konzultanta: do 5.10.2018

 • priebežné stretnutia s konzultantom:

  1. do 9.11.2018 – konzultácia obsahu a osnovy témy s konzultantom

  2. do 15.2.2019 – konzultácia k spracovaniu obsahu - minimálne polovica práce má byť napísaná a odkonzultovaná

  3. do 21.3.2019 – záverečná úprava celej práce s konzultantom

 • odovzdanie práce:  do 31.3.2019

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria