Naša škola

Navigácia

Učebný plán IT štúdium

 Učebný plán pre 4 ročné štúdium - ISCED3 odbor 7902 J  gymnázium informatika  platný od 1. 9. 2018

Oblasť

Vyučovací jazyk

1. ročník

2.ročník

3. ročník

4. ročník

spolu

 

 

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

Slovenský jazyk a literatúra

slovenský

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

Prvý cudzí jazyk

anglický

4

 

3

 

3

 

4

 

14

 

Druhý cudzí jazyk

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

22

Matematika

slovenský

3

 2

3/1

1

3

3

 

12

 4

Informatika

slovenský

1

1

1

 

1

 

 

2

3

3

Objektovo orientované programovanie

slovenský

 

1

 

2

 

2

 

1

 

6

Počítačové siete

slovenský

 

1

 

1

 

2

 

1

 

5

Databázové systémy

slovenský

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Počítačová grafika

slovenský

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Človek a príroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Fyzika

slovenský

1

 

2/1

 

2

 

 

 

5

 

Chémia

slovenský

1

 

2

 

2/1

 

 

 

5

 

Biológia

slovenský

2

 

2

 

2/1

 

 

 

6

 

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Dejepis

slovenský

2

 

2

 

2

 

 

 

6

 

Geografia

slovenský

 

 

1

 

2

 

1

 

4

 

Občianska náuka

slovenský

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

Umenie  a kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Umenie  a kultúra

slovenský

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Etická / náboženská výchova a, c

slovenský

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Telesná a športová výchova a

slovenský

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Seminár zo SJL

slovenský

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Seminár z ANJ

anglický

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Seminár z voliteľných predmetov d

slovenský

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

ŠVP/ŠkVP

 

24

7

26

6

26

5

18

12

94

30

Spolu

 

31

32

31

30

124

Kurzy zimných pohybových aktivít

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy letných pohybových aktivít

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Kurz ochrany života a zdravia b

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

ŠVP – štátny vzdelávací program

ŠkVP – školský vzdelávací program

Poznámky:

 1. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci Súkromného gymnázia FUTURUM (– ďalej škola). Pri prestupe žiaka z inej strednej školy, riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM zistí podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 2. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade s príslušnou legislatívou.

 3. Cudzí jazyk – vyučujú  sa dva z uvedených jazykov: prvý cudzí jazyk pre všetkých žiakov je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si žiak vyberá na začiatku štúdia zo skupiny jazykov - nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. Meniť vybratý jazyk v priebehu štúdia je neprípustné. Prípadnú zmenu druhého cudzieho jazyka vo výnimočných prípadoch povoľuje riaditeľ školy.

 4. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika takto: matematika a fyzika – druhý ročník, chémia a biológia – tretí ročník Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmetoch informatika, objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy a počítačová grafika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.

 5. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. V rámci náboženskej výchovy je sa vyučuje Rímsko-katolícke náboženstvo. V prípade záujmu o výučbu iného náboženstva štátom uznaných cirkví, toto bude realizované len pre skupinu 5 a viac záujemcov. V prípade, že počet záujemcov bude nižší, alebo štátom uznaná cirkev nebude schopná zaistiť učiteľa, žiaci budú automaticky zaradení do vyučovania etickej výchovy. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. ak počet žiakov s skupine náboženskej alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno spájať aj žiakov z iných ročníkov.

 6. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:

  1. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;

  2. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;

  3. na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;

  4. na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

 7. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy. V prvom ročníku sa organizuje kurz zimných pohybových aktivít so zameraním na lyžiarsky kurz. Lyžiarsky kurz sa organizuje päťdňovým pobytom v lyžiarskom stredisku. V druhom ročníku je organizovaný kurz letných pohybových aktivít so zameraním na plávanie a turistiku formou dennej dochádzky a v treťom ročníku žiaci absolvujú povinný kurz ochrany života a  zdravia formou dennej dochádzky.

           Odkazy k realizácii výučby jednotlivých predmetov:

 1. Triedy sa delia na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov.

 2. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku a samostatný kurz ochrany života a zdravia v 3. ročníku, organizovaný sústredenou formou, mimo areálu školy. Kurz na ochranu života a zdravia trvá tri dni po šesť hodín mimo školského areálu.

 3. Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógu (triednom výkaze) sa uvedie „absolvoval / absolvovala“.

 4. V 4. ročníku si žiaci volia dvojhodinové bloky z maturitných predmetov.

Zoznam voliteľných predmetov: vyučovací jazyk slovenský

Seminár z dejepisu

Seminár  z občianskej náuky

Seminár z geografie

Seminár z fyziky

Seminár z biológie

Seminár z chémie 

Seminár z informatiky 

Seminár z matematiky 

 

Zoznam voliteľných predmetov: cudzí jazyk

Seminár z francúzskeho jazyka    

Seminár z ruského jazyka

Seminár zo španielskeho jazyka

Seminár z nemeckého jazyka 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria