Naša škola

Prijímacie konanie

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Školský rok 2017/2018

Uchádzač o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM sa môže stať študentom iba na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok

v termíne: 19. 6. 2018.

 

Výsledky 2.kola prijímacích skúšok:

Prijatí:  kód uchádzača           počet bodov

          

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí študenta bude odoslané poštou najneskôr do .......... .

Podmienky prijatia na štúdium upravuje vnútorný predpis o prijímacích skúškach na SG FUTURUM.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria