Naša škola

Prijímacie konanie

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium, že 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  takto:

Dňa 19. júna 2018 o 9.00 hodine Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešáková 1, 040 01 Košice v priestoroch školy.

Cieľom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov základnej školy. 

Štruktúra prijímacej skúšky pozostáva z anglického jazyka a to z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

Prihlášku je potrebné doručiř na adresu školy do 10.6.2018

Hodnotenie prijímacej skúšky je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

1. gramatický test: 50 bodov
2. sloh: 50 bodov
3. krátky rozhovor: 50 bodov
spolu: 150 bodov

 

 

 

 

 

Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 80 bodov.

 

Podmienky prijatia:

Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v SG FUTURUM,  v školskom roku 2018/2019 uchádzačov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a umiestnia sa do .... miesta.

Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

 • vyšší počet bodov z gramatického testu,
 • vyšší počet bodov zo slohu,
 • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
 • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (žiak pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

 

Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

 • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
 • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
 • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

 

Organizačné pokyny:

Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

Žiaci si so sebou prinesú:

 • písacie potreby,
 • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
 • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ.

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria