Naša škola

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická gramatika ANG
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia v AJ ABI
Britská a americká literatúra BAL
Business English EB
Čínsky jazyk CHJ
Dejepis DEJ
Dejepis v AJ DA
Dejepis v AJ DA
Dejepis v AJ DA
Dejepis v AJ DA
Dejepis v AJ DAJ
Estetická výchova v AJ EVA
Etická výchova ETI
Filozofia FIL
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Fyzika v AJ AFY
Fyzika v anglickom jazyku AFY
Geografia GEO
Geografia v AJ AGE
Geografia v AJ GA
Chémia CHE
Chémia v AJ ACH
Chémia v AJ CA
Chémia v AJ CA
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Literárny seminár LIS
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Písanie v anglickom jazyku PAJ
Praktická angličtina PAN
Príprava na certifikát PAC
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SANJ
seminár z biológie SBIO
Seminár z dejepisu DAJsem
seminár z dejepisu v anglickom jazyku SDAJ
Seminár z francúzskeho jazyka FRJsem
Seminár z geografie AGEsem
seminár z geografie v anglickom jazyku SAGE
seminár z chémie SCHE
seminár z matematiky SMAT
Seminár z nemeckého jazyka NEJsem
seminár z občianskej náuky SOBN
Seminár z umenia a kultúry AUKsem
seminár z umenia a kultúry v anglickom jazyku SAUK
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie Spr
Španielsky jazyk ŠPJ
Telesná a športová výchova TEV
Umenie a kultúra AUK
Umenie a kultúra v AJ AUK
Úvod do vedy UDV
Základy ekonómie ZAE
Základy z ekonómie ZAE

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria