• 2. kolo prijímacích skúšok

  21. 6. 2016
 • 27. 4. 2016

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • Zápis do 1.ročníka

  22. 4. 2016
 • Výsledky prijímacích skúšok z 5.4.2016

  Prijatí uchádzači na šk. rok 2016/2017:

  Poradie          Kód:

  1. 201618
  2. 201616
  3. 201606
  4. 201619
  5. 201614
  6. 201617
  7. 201613
  8. 201602
  9. 201609
  10. 201620
  11. 201607
  12. 201608
  13. 201611
  14. 201615
  15. 201601
  16. 201605
  17. 201610

   

  Neprijatí uchádzači na šk. rok 2016/2017:

  Kód:

  201603

  201604

 • Ak si naozaj dobrý, chceme Ťa na našej škole! ... požiadaj o svoje štipendium.

  pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na kosice@sgfuturum.sk alebo na tel. čísle 0911 782904

 • Podávanie prihlášky na štúdium v Súkromnom Gymnáziu Futurum v školskom roku 2016/2017

  Postup podávania prihlášok na štúdium upravuje Zákon 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  V súlade s § 62

  ods. 3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

  V súlade s § 63

  ods. (2)  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 29. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

  ods. (3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne osvedčené kópie.

  ods. (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

  ods. (6) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

  a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

  b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

  ods. (7) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

  Údaje školy, potrebné na vyplnenie prihlášky:

   

  EDUID NAZOV OBEC ULICA KODSKO VYUJAZ
  100004802 Súkromného gymnázium FUTURUM Košice -Staré Mesto Grešákova 1 042407362 200
 • 11. 12. 2015

  Do galérie Kalokagatia boli pridané fotografie.

 • Precvičte si ruský jazyk trochu inak - príďte k nám na "Čaj o piatej"

  2. 12. 2015

  Súkromné gymnázium FUTURUM srdečne pozýva všetkých fanúšiov ruského jazyka na spoločenské posedenie pri čaji. Témou decembrového posedenia sú ruské rozprávky. 

 • Týždeň otvorejnej výučby

  19. 11. 2015

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku, vážení výchovní poradcovia!

  Súkromné gymnázium FUTURUM Košice si vás, žiakov a ich rodičov, kamarátov a známych aj v tomto školskom roku dovoľuje pozvať na:

  "Týždeň otvorenej výučby - TOV", 

  ktorý sa bude konať od 9.11. – 13.11.2015.

  V rámci "TOV" v anglickom jazyku vám ponúkame možnosť denne, vždy od 7,45 do 13,20 hod. navštíviť ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu podľa priloženého rozvrhu a stať sa tak na chvíľu žiakom našej školy.

  Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín TOV nevyhovuje, nebojte sa nás kontaktovať na tel. čísle 0911 782 904 alebo 0908 781 264 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  Kde nás nájdete? 

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1,040 01 Košice. (budova SOŠ Jozefa Szakkayho).

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme! smiley
   

 • 6. 11. 2015

  Do galérie Imatrikulácia prvákov 2015/2016 boli pridané fotografie.

 • Halloweenska párty/imatrikulácia prvákov

  28. 10. 2015

  SG Futurum v Košiciach pozýva všetkých svojich študentov, ich rodičov, učiteľov a priateľov na Halloweensku párty spojenú s imatrikuláciou prvákov dňa 28.10.2015 o 18:00 do priestorov telocvične pri SG Futurum. Masky rôznych druhov, tvarov a veľkostí sú vítané a budú ocenené rovnako ako i najftipnejšie Halloweenske menu.

  Tešíme sa na Vás, 

 • Správna voľba povolania

  22. 10. 2015

  Príďe sa poradiť s našimi odborníkmi a učiteľmi o tom, či je naše bilingválne gymnázium vhodné pre ďalšie štúdium Vašich detí. Na akcii "Správna voľba povolania" , ktoré sa koná 21.-22.10 2015 v priestoroch učilišťa na Ostrovského ulici Vám radi o našej škole prezradia svoje skúsenosti i naši študenti.

 • 12. 10. 2015

  Do galérie Účelové cvičenie 2015 boli pridané fotografie.

 • 1. 6. 2015

  Do galérie Londýn 2015 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • +421 x911 782 904
  +421 x908 781 264

  facebook: SgFuturumKosice

Fotogaléria